Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Privacy in de jeugdzorg Albrandswaard

Raad 20151116Door de decentralisatie van zorgtaken krijgt de gemeente steeds meer en steeds gevoeliger informatie van mensen in handen. Uit onderzoek van de inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegen-heid) blijkt dat 83% van de gemeenten de beveiliging van per- soonsgegevens niet op orde heeft. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een onderzoek aangekondigd.

Ook in Albrandswaard maken we ons zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met personlijke gegevens. De NAP heeft meerdere keren gewezen op het belang van privacy. De laatste keer was in de gemeenteraad van 30 juni 2015 , toen bleek dat zorgverleners in de jeugdzorg hun diensten niet betaald krijgen als ze geen persoonlijke informatie verstrekken.

Een volgend hoofdstuk van dit hoofdpijndossier kondigde zich aan met de geplande uitzending van De Monitor van 22 november 2015 over privacy in de jeugdzorg. Het lijkt erop dat Albrandswaard persoonsgegevens van jeugdigen niet goed beschermt. Om deze reden stelt de NAP onderstaande vragen in de gemeenteraad van 16 november 2015. Geïnteresseerden kunnen meeluisteren op raad.albrandswaard.nl.

De inwoners van Albrandswaard moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de gegevens die ze doorgeven om hulp te krijgen. Opslag en uitwisseling van persoonlijke gegevens, ook en vooral van medische gegevens, is aan strikte regels gebonden. De NAP heeft al meerdere keren zijn zorg uitgesproken over de manier waarop er in Albrandswaard met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Uit krantenberichten in de lokale pers blijkt dat er onduidelijkheid is over de wijze waarop de privacy gewaarborgd is van jongeren die in de wijkteams worden besproken, zonder dat hier toestemming is van de ouders/voogd. Op 22 november 2015 a.s. is er een uitzending van het NCRV-programma De Monitor over privacy in de jeugdzorg. In dit programma erkent de wethouder dat veel ambtenaren toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens van jeugdigen. Hij geeft tevens aan dat dit de normale gang van zaken is, en dat dit ook noodzakelijk is.

————————————————————————————————————————

De NAP heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 

1. Kan de wethouder een beschrijving geven van de werkwijze van het wijkteam, die hij in de uitzending van De Monitor als ‘normaal’ en ‘noodzakelijk’ kwalificeert?

  • Op welke manier worden digitale bestanden met gegevens van kinderen en jeugdigen versleuteld, zowel tijdens opslag als bij uitwisseling?
  • Op welke manier worden papieren bestanden met gegevens van kinderen en jeugdigen beveiligd tegen inzage?

2. Kan de wethouder daarbij aangeven welke personen toegang krijgen tot vertrouwelijke en/of geheime informatie van de jeugdige in kwestie?

3. Kan de wethouder aangeven welke informatie in die normale procesgang onderling wordt gedeeld? Is er ook sprake van inzage in dossiers die vallen onder het medisch beroepsgeheim?

4. Kan de wethouder aangeven of het gebruikelijk is dat hiervoor vooraf geen toestemming wordt gevraagd van de ouders/voogd van de jeugdige?

5. Is de wethouder nog steeds van mening dat de door het wijkteam gevolgde werkwijze juist en noodzakelijk is?

  • Zo Ja, kan de wethouder aangeven hoe zich dit verhoudt met de privacywetgeving zoals die op dit moment geldt?
  • Zo nee, welke acties heeft de wethouder ondernomen richting het wijkteam om deze werkwijze aan te passen? Welke maatregelen heeft de wethouder genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot geheime en privacygevoelige informatie van jeugdigen?

————————————————————————————————————————

 [DISPLAY_ACURAX_ICONS]

 

Tags: , , ,

Beheerder

Beheerder

Top