Wie is wie

NAP fractie

 

 

 

 

 

NAP Albrandswaard nr 1 Jacqueline de Leeuwe

1. Jacqueline de Leeuwe

Jacqueline de Leeuwe Ik ben er trots op dat ik de NAP mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ik wil een beter en eerlijker gemeentebestuur. Beter door het gemeenschapsgeld uit te geven aan de gemeenschap, niet aan dure plannenmakerij. Eerlijker door echt te luisteren, eenvoudig te zeggen waar we voor staan en te doen wat we beloven. Weg met de vriendjespolitiek!

 

Ik ben ook trots op onze nieuwe kandidaten voor de volgende gemeenteraad. Lees hun verhaal hieronder.

 

Richard Steger

2. Richard Steger

Zelfstandig ondernemer te Rhoon waar ik sinds 2000 woon met mijn gezin.

Met ondersteuning van de Nieuwe Albrandswaardse Partij, NAP, wil ik er graag voor zorgen dat Albrandswaard een groene en aantrekkelijke gemeente blijft. Zelfstandig en waar mogelijk  samenwerken om kosten te besparen, zodoende hebben we de mogelijkheid om gemeenschapsgeld maximaal te besteden binnen de eigen gemeente.

Door het terugdringen van zinloze besteding van gemeenschapsgelden kunnen we als gemeente  geld overhouden om bijvoorbeeld het heropenen van de bibliotheek mogelijk te maken ,of het creëren van open zwemwater, het voorzien in voldoende zorg voor de ouderen, etc. Dit kan bijvoorbeeld al geregeld worden door een verbetering van beheer van de gymzalen, woningen, winkelpanden, etc. die op dit moment in gemeentebezit zijn. Het opschonen van overbodig gemeentebezit geeft financiële ruimte om de noodzakelijke voorzieningen te onderhouden en verbeteren, te denken valt aan de gymzalen waarin onze schoolgaande jeugd gymles krijgt er waarin de diverse verenigingen hun sport beoefenen. Deze gymzalen zijn al jaren toe aan een goede opknapbeurt of vervanging.

Voor wat betreft de dorpskernen van Portland, Poortugaal en Rhoon moeten we zorgen voor een winkelgebied waarin de inwoners plezierig kunnen winkelen en verblijven. Er moet een einde gemaakt worden aan het jarenlang maken van plannen en visie’s, die handen vol met gemeenschapsgeld kosten, en ervoor zorgen dat de dorpscentra ingericht  worden conform de wensen en ideeën van de gebruikers van het gebied.

Ik maak me ook zorgen over de positie van de ouderen binnen onze gemeente. We moeten ervoor zorgen dat de ouderen hun positie en zelfstandigheid  binnen de gemeente kunnen behouden, inclusief alle voorzieningen. Het verplaatsen van de Klepperwei naar het buitengebied om zodoende plaats te maken voor hoogbouw in Rhoon is een stap in de verkeerde richting.

Samen met u wil ik strijden voor een groen en aantrekkelijk Albrandswaard voor iedere leeftijdscategorie.

 

Adrie Kweekel

3. Adrie Kweekel

Gehuwd, van beroep bouwkundige.

Sinds 1994 ben ik inwoner van Albrandswaard: eerst Poortugaal, nu Rhoon.

Al snel raakte ik betrokken bij de lokale politiek en werd ik actief voor de NAP. Belangrijk toen en ook nu is de kritische rol die de NAP in de gemeenteraad vervult, met het doel daadwerkelijk – en dus niet alleen met beleidsstukken en visies op papier – op te komen voor hetgeen kenmerkend en bijzonder voor onze dorpen is en voor wat de inwoners belangrijk vinden.

Mijn focus ligt gezien mijn deskundigheid vooral bij de ruimtelijke ordening van onze gemeente: het gaat om het beschermen van het kleinschalige dorpse karakter en het versterken daarvan met op maat aangepaste nieuwbouw. Mijn terugkeer bij de NAP is een heel verhaal, maar net als in 1994 is dit in ieder geval hard nodig.

Ook maak mij zorgen over het behoud van de openheid van ons buitengebied. Verrommeling hiervan dreigt met bebouwing her en der en met meer asfalt en borden. Dit moet worden tegengegaan. Waardevolle toevoegingen kunnen wat mij betreft wel. Zo heb ik mij ingespannen voor het tonen van een stukje geschiedenis met het landmark kasteel Valckesteijn en het tempeltje in de wijk Valckesteijn.

 

Bas de Reus

4. Bas de Reus

Werkzaam in het MBO onderwijs in Rotterdam.

Sinds 1987 woonachtig in Rhoon en altijd sterk betrokken geweest bij het verenigingsleven, oa de organisatie van de Kwart Triathlon van Albrandswaard en het jeugdbestuur van een van de voetbalverenigingen alhier.

Met name de jongeren en de problematiek waar zij mee geconfronteerd worden hebben mijn aandacht en interesse en vanuit mijn dagelijkse werk ben ik daar nauw bij betrokken. Mijn bestuurlijke ervaring is niet zozeer in de gemeentelijke politiek maar met name in diverse functies binnen het landelijke MBO onderwijs.

Vanuit het NAP wil ik er zorg voor dragen dat jongeren een vast agendapunt worden in de gemeentelijke politiek en dat de gemeente een constructief beleid ontwikkeld zodat de jongeren in de gemeente Albrandswaard een toekomst hebben. Voor mij betekend dat aandacht voor het onderhoud van de verschillende accommodaties die er zijn en het behoud en de ontwikkeling van goede voorzieningen. De betrokkenheid van de jeugd binnen de gemeente is erg belangrijk. Naast recreatieve voorzieningen kan dat ook door het creëren van stageplaatsen en leer-werkplekken binnen de gemeente.

Verder maak ik me ook zorgen over de plannen van de gemeente om ouderen buiten de gemeenschap te plaatsen door onder andere de afbraak van de Klepperwei. Ik ben van mening dat de gemeente Albrandswaard een gemeente moet zijn voor alle generaties, waarbij elke generatie zijn eigen plaats en inbreng heeft. Door kritisch te kijken naar de begroting van de gemeente moet het voor het NAP mogelijk zijn om voor elke generatie binnen de gemeente de juiste voorzieningen te treffen.

Behoud wat er is binnen de gemeente en creëer ruimte voor nieuwe, structurele en verantwoorde ontwikkelingen.

 

Johan Boonstoppel

5. Johan Boonstoppel

Gepensioneerd verpleegkundige en ict’er, woont in Poortugaal.

In 2013 ben ik vanwege mijn deelname aan een burgerparticipatieproject op een ander niveau in contact gekomen met de lokale politiek. Ik raakte en voelde mij er meer en meer bij betrokken, de input die ik gaf werd serieus genomen en er werd naar gehandeld.

Vanuit deze ervaring wil ik mij inzetten om de politiek toegankelijker te maken voor burgers, met hen in gesprek gaan om te peilen wat er leeft. Op deze manier kunnen zij indirect invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Dit is voor mij een nieuwe inzet voor mijn medemens na mijn werkzame leven in de gezondheidszorg en ict.

Ik vind het een zinvolle tijdsbesteding en hobby.