Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Sportperikelen

QR code

De NAP is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het sportbeleid in Albrandswaard en het gebrekkige onderhoud aan sportzalen. Dat begint nu vruchten af te werpen. Wij hebben duidelijk gemaakt dat de bouw van een nieuwe sporthal in de polder Albrandswaard niet door kan gaan, en wij zorgen ervoor dat de gymlokalen minder ongezond en onveilig zijn. Sport is belangrijk voor de gezondheid en de maatschappelijke samenhang in de gemeente. Het is ook een ingewikkeld beleidsterrein waaraan veel gemeenschapsgeld opgaat dat slecht wordt verantwoord. Met kleine stapjes boeken we vorderingen waardoor het onderhoud van de zalen wordt verbeterd. Ook de oude manier van werken, waarbij grote sommen geld zonder onderbouwing worden uitgegeven, heeft zijn langste tijd gehad.

[DISPLAY_ACURAX_ICONS]

Verzet tegen de nieuwe sporthal

De coalitiepartijen in de gemeenteraad besloten tot de bouw van een enorme sporthal in de polder Albrandswaard, voor een bedrag van 5,4 miljoen euro. Bezwaren zoals de ongeschikte toegangswegen, een niet dekkende exploitatie en de te grote afstand ten opzichte van de scholen werden terzijde geschoven. De NAP heeft zich altijd tegen dit plan verzet omdat het een aantasting is van het landschap. Zelfs de groenstrook, een ecologische zone die de Johannapolder verbindt met het Valkensteinse bos, die er gekomen is dankzij ons, zou moeten verdwijnen. Wij vinden het belangrijk dat er naar de bewoners geluisterd wordt maar ook naar andere belanghebbenden zoals de schoolbesturen en de ouders van de kinderen. Helaas heeft de betrokken wethouder dat niet gedaan en is het besluit genomen terwijl al te voorzien was dat de scholen er geen gebruik van gingen maken. Een blamage voor de wethouder.

De bouw van een nieuwe sporthal zou een verlieslijdende post op de begroting worden, een uitgave die onze gemeente zich niet kan veroorloven. De miljoenen die dit plan zou kosten kunnen op betere manieren aan onze gemeenschap besteed worden. Inmiddels ziet iedereen in de Albrandswaardse politiek dat het plan onuitvoerbaar is. Hoewel het positief is om te lezen dat het college van burgemeester en wethouders de bouw van de sporthal in de polder Albrandswaard in heroverweging wil nemen en de bestaande accommodaties wil renoveren, blijkt dat holle retoriek. Binnen het huidige college worden bewoordingen gebruikt als ‘pauze’ en ‘on hold’ maar een feitelijk besluit over het al dan niet bouwen is niet genomen of voorgelegd aan de raad. Maar in de planning voor de volgende jaren, de Voorjaarsnota, wordt al geen rekening meer gehouden met de bouw. De NAP wil duidelijkheid. Daarom zullen wij in de gemeenteraad van 6 en 7 juni voorstellen het besluit terug te draaien. Die nieuwe hal komt er niet!

Onderhoud gymzalen

Het opknappen en veilig maken van de huidige sportaccommodaties is ook een maandenlang getouwtrek. De afgelopen maanden heeft de NAP hevig geprotesteerd tegen de ongezonde en onveilige situaties in de gymlokalen. Het onderhoud van gemeentelijke gebouwen is in de hele gemeente beroerd. We zijn begonnen dit aan te pakken op deze plaatsen, waar de gezondheid van de schoolkinderen in gevaar is. We hebben de wethouder, al vijf jaar verantwoordelijk voor sport, aangesproken op de misstanden. Met foto’s in de plaatselijke pers werd dit geïllustreerd. Raadslid Richard Steger zit de wethouder hierbij op de huid, maar dat zou eigenlijk niet moeten als het om de veiligheid en gezondheid van onze kinderen gaat.

De meeste problemen zijn nu opgelost: vervuiling, lekkages, beschadigingen in vloeren, gevaar voor legionella en een afgekeurd wandrek zijn verwijderd. Als nu ook nog de schimmel in de sanitaire ruimtes wordt opgeruimd, kunnen de kinderen weer veilig en gezond naar gymnastiek. Dan zullen we onze pijlen richten op de andere gebouwen, te beginnen met de sporthal in Rhoon en de sportzaal in Portland. Want ook daarzijn nog gebreken.

Onderzoek naar sportbeleid en -kosten

Ten slotte heeft de NAP als oppositiepartij de vraag neergelegd bij het college om openbaarheid te geven in de bedragen die worden uitgetrokken voor de sport in Albrandswaard in relatie tot het geformuleerde beleid. Dit om duidelijkheid te creëren en willekeur te voorkomen. Transparantie en inzichtelijkheid in het huishoudboekje van de gemeente is een noodzaak om te voorkomen dat allerlei gelden onverantwoord worden uitgegeven.

Uit de cijfers blijkt dat de uitgaven aan sport ontspoord zijn. Het onderhoud aan gemeentelijke sportzalen wordt verwaarloosd, wat leidt tot vervuiling en verval, en uiteindelijk tot nog hogere kosten. In hoeverre de gemeente verantwoordelijk is voor de accommodaties van verenigingen staat nergens beschreven. In het verleden is voor sommige verenigingen huisvesting gebouwd of zijn velden aangelegd. Als deze nu zijn versleten worden ze niet vervangen, hiervoor is niets gereserveerd. Ook is het zo dat de gemeentelijke uitgaven enorm verschillen tussen verenigingen. Sommige verenigingen soebatten al jaren tevergeefs om huisvesting. Aan de andere kant bedragen alleen al de onder-houdskosten van de voetbalvelden in Poortugaal 167.000 euro per jaar. De NAP vindt deze verschillen onverteerbaar. Het sportbeleid is verwoord in een nota die in samenwerking met de sport-verenigingen in 2010 tot stand is gekomen. Deze nota is meteen onderin een la beland, er is niets mee gedaan. De Sportstichting Albrandswaard krijgt nog wel een subsidie van 25.000 euro maar doet al jaren niets meer. Al met al is het hoog tijd dat de gemeente Albrandswaard eens duidelijkheid schept en verantwoording aflegt.

Naar een gezonde en sportieve toekomst

De NAP is realistisch, we zijn begonnen met kleine stapjes. De gymlokalen zijn bijna schoon en veilig. De bouw van de sporthal gaat niet door. Hierna gaan we door, met de verbetering van de overige sportzalen en met het herijken van de uitgaven. Met het streven naar een eerlijkere verdeling van uitgaven over verenigingen. Een goede aanleiding zal zijn het onderzoek naar sportaccommodaties van de Rekenkamercommissie, dat na de zomervakantie gereed zal komen.

Op 7 juli as. besluit de raad over de Voorjaarsnota, een nota waarin geen enkele vorm van constructief beleid is terug te vinden van een college dat alleen maar goed is in het niet beantwoorden van vragen, onduidelijkheid tentoonspreiden en sneren uitdelen naar anderen. Wij zorgen voor duidelijkheid over de nieuwe sporthal. Als NAP willen en zullen we constructief oppositie blijven voeren en proberen om antwoorden te vinden op de vragen die binnen de gemeente spelen.

U zult nog van ons horen!

 

Tags: , , , , , ,

Beheerder

Beheerder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispambeveiliging * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Top